Adatvédelmi szabályzat

A utolsoidok.com és az m.utolsoidok.com weboldal adatvédelmi szabályzata.

 

Jelen Tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendelete (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, rendelkezéseire való tekintettel készült.

Az Adatkezelő főbb adatai

Ezt honlapot MAGÁNSZEMÉLY üzemelteti az üzemeltetőt is megilleti személyiségi jogokat védelme  a törvény lehetőséget biztosít arra, hogy személyes adatait ne hozza nyílvánosságra.

Elérhetőség:

E-mail cím: [email protected]

 

 

A Tájékoztató célja

A jelen Tájékoztató megalkotásának és közzétételének célja, hogy a Felhasználók által a Honlapon megadott Személyes adatok kezelésének szabályait, valamint az Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse.

 

                                                                                 A Tájékoztatóban használt fogalmak

 

Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, aki az Adatkezelés céljait és eszközeit meghatározza.

 

Adatkezelés

Az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

 

Honlap

A utolsoidok.com személyes weboldal - blog.

 

Felhasználó

A jelen Tájékoztató tekintetében Felhasználó az, aki a Honlapra belépve az Adatkezelő médiatartalom-szolgáltatását igénybe veszi, a Honlap hírleveleire feliratkozik, a Honlap működését támogatja, illetve felveszi a kapcsolatot az Adatkezelővel vagy annak munkatársaival.

 

Személyes adat

Természetes személyre vonatkozó bármely olyan információ, amely alapján ezen személy azonosított vagy azonosítható.

 

Cookie

A cookie egy olyan információcsomag, amelyet a szerver üzemeltetője küld a Felhasználó internet böngészőjének, amit az visszaküld minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A cookie-kat maga a szerver hozza létre a böngésző segítségével a Felhasználó gépén, vagy mobil eszközén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. A cookie-k lehetővé teszik a Honlap számára, hogy felismerje, amennyiben a Felhasználó korábban már meglátogatta. A cookie-t a Felhasználó bármikor törölni tudja a saját eszközéről, illetve lehetősége van a saját böngészőjének oly módon történő beállítására, hogy az megtiltsa a cookiek alkalmazását. Az Adatkezelő szervere által elhelyezett cookie-k alkalmazása révén az Adatkezelő nem gyűjt adatokat, a cookie-k a Felhasználó rendszerében határozatlan ideig, illetve azok Felhasználó általi törléséig vannak jelen.

Harmadik fél

Harmadik fél: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek;

 

Adattovábbítás

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

Az Adatkezelés elvei

Az Adatkezelők a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályoknak és jelen Tájékoztatónak megfelelően kezeli, és kizárólag célhoz kötötten használja fel. Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

Adatkezelők a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi, azoknak a megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

 

A 16. életévét be nem töltött személy Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetőek. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot – a Szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem gyűjt.

Az Adatkezelők gondoskodnak a Személyes adatok biztonságáról, megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére Személyes adatokat továbbít.

Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

 

Az Adatkezelő által kezelt Személyes adatok köre

Ha a Felhasználó a Honlap felületét meglátogatja, automatikusan rögzítésre kerül az IP címe.

A Felhasználó hozzájárulása alapján az Adatkezelő kezelheti a Felhasználó alábbi adatait: Név, e-mail cím. Ezen adatok Felhasználó általi megadása egyúttal az adatkezeléshez való hozzájárulásnak is tekintendő.

Amennyiben a Felhasználó e-mailt (pl. üzenetet, olvasói levelet) küld, úgy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó e-mail címét, és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.

 

 

Az adatkezelés elvei, célja és általános szabályai

Az Adatkezelő által folytatott adatkezelések célja:

 

 • online tartalomszolgáltatás;

 • a Felhasználóval való kapcsolattartás és a Felhasználó tájékoztatása (pl. Hírlevelek küldése);

 • felhasználói megkeresések kezelése, intézése;

 • statisztikák, elemzések készítése;

 • az informatikai rendszer technikai fejlesztése;

 • a Felhasználók jogainak védelme;

 • az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.

 

Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat fenti pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja fel.

Az Adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt személyes adataik, illetve a róluk generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A Felhasználó jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelésére harmadik személy szolgáltatásait is igénybe veheti, amennyiben az ilyen adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak. A Felhasználó az Adatkezelőnek adott felhatalmazással a harmadik személy által történő adatkezeléshez is hozzájárulását adja. Az Adatkezelő a hírlevelek tekintetében a MailChimp (512 Means St Suite 404 Atlanta, GA 30318 USA) szolgáltatását veszi igénybe, amely társaság a www.mailchimp.com oldalon tárolja az adatokat az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásáig.

 

Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó által megadott Személyes adatok illetőleg elküldött e-mailek kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a nem kéri azok törlését. Ez esetben a Személyes adatot az Adatkezelő a rendszereiből törli.

 

A session szintű cookie-k a Honlap elhagyásakor automatikusan törlődnek, ugyanakkor egyes cookie-k lejárati ideje változó lehet. A cookie-kat a Felhasználó saját döntése alapján el tudja bármikor távolítani a saját eszközérő.

 

Az Adatkezelő nem vállal felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

 

Hirdetések

 Az Adatkezelő a hirdetési felületek biztosításával adatkezelési tevékenységet nem végez.

Adatkezelést a médiahirdetési-felület értékesítő, illetve esetileg az Adatkezelő online hirdetési felületeit igénybe vevő partnerei végeznek a saját adatvédelmi tájékoztatóuknak megfelelően (továbbiakban: Harmadik Fél).

A Harmadik fél külső műveleti cookie-kat alkalmazhat a Felhasználó eszközén, amelyeket a reklámtevékenység során használ, beleértve a gyakoriság-maximálás, a pénzügyi naplózás, a reklámpartnerség, a kattintási csalás felderítés, a kutatás, piacelemzés, a termékjavítás és hibakeresés céljából használt cookie-kat.

 

 

Hírlevél

 

Adatkezelő a Felhasználó hozzájárulásával kezeli a Felhasználó által a hírlevélre feliratkozáskor megadott e-mail címet. A hírlevélre való feliratkozás csak a Felhasználó hozzájárulásával valósulhat meg.

Az adatkezelés célja: rendszeres általános hírlevél küldése a Felhasználó részére. A hírlevélről a hírlevél alján található linkre kattintva lehet leiratkozni, vagy emailben is kérheti az [email protected] email címen.A hírlevélről történő leiratkozás a hozzájárulás visszavonásának tekintendő.A hozzájárulás visszavonásával a kezelt adatok törlésre kerülnek.

 

A Felhasználó jogai és azok érvényesítése

 

Tájékoztatáshoz való jog

 

A Felhasználó bármikor kérheti, hogy Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson hozzáférést.

 

A Felhasználó a személyes adatainak kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő [email protected] e-mail címre elküldött emailben. A tájékoztatás kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha abból a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. A tájékoztatás-kérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták meg Felhasználó adatait.

 

Helyesbítéshez és módosításhoz való jog

 

A Felhasználó bármikor kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását.

A Felhasználó a személyes adatainak helyesbítését és módosítását írásban, az Adatkezelő [email protected] e-mailre küldött levélben kérhet. A Felhasználó kérését az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha abból a Felhasználó egyértelműen beazonosítható.

 

Törléshez való jog

A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését. A törlés akkor tagadható meg, ha a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából az adatkezelés szükséges, ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad, illetve jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a törölt adatok már nem állíthatók helyre.

A Felhasználó a személyes adatainak törlését írásban, az Adatkezelő [email protected] e-mail címére küldött levélben kérheti. A törlési kérelmet az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha abból a Felhasználó egyértelműen beazonosítható.

 

Adatkezelés korlátozása

A Felhasználó jogosult arra, hogy Személyes adatainak kezelését korlátozza, ha a vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. A korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelők ellenőrizze a kezelt személyes adatok pontosságát. A korlátozás kérhető akkor is, ha a Felhasználó álláspontja szerint az adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt személyes adatok törlését. A korlátozás kérhető abban az esetben is, ha az adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

 

A Felhasználó a személyes Adatainak korlátozását írásban, az Adatkezelő [email protected] e-mail címére küldött levélben kérheti. A kérelmet az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha abból a Felhasználó egyértelműen beazonosítható.

 

Személyes adatok átadásának, továbbításának kérésének joga

A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelők a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és az Adatkezelő által automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és / vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.

 

A Felhasználó fenti kérését írásban, az Adatkezelő  [email protected] e-mail címére küldött levélben kérheti. A kérelmet az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha abból a Felhasználó egyértelműen beazonosítható.

 

Tiltakozáshoz való jog

A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben

 • azok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges,

 • az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, vagy

 • az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

 

Ha Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést megszünteti és a kezelt személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok esetlegesen továbbításra kerültek.

 

A Felhasználó a tiltakozáshoz való jogával az Adatkezelő  [email protected] e-mail címére küldött levélben kérheti. A kérelmet az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha abból a Felhasználó egyértelműen beazonosítható.

 

Határidők

 

Az Adatkezelő a Felhasználó kérelemének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a kérelem elbírálásáról. Ez a határidő indokolt esetben további két hónappal meghosszabbítható. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint ugyanígy kell megadni, kivéve, ha a Felhasználó másként kéri. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Felhasználó kérelme nyomán, tájékoztatja, hogy panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával is.

 

Hatósági panasz lehetősége

 

A Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: [email protected]; honlap: www.naih.hu) is fordulhat.

 

Bírósághoz fordulás joga

A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása törvényszéki hatáskörébe tartozik. A per a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

Egyéb rendelkezések

A Felhasználó szavatol azért, hogy az általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett természetesen személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte.

A személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel. Az Adatkezelő a személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli.

Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás, szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető személyes adatait. Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

A Felhasználó a Honlapra történő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkori rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatóot egyoldalú döntésével - a hatályos jogszabályokkal összhangban - bármikor módosítsa.

 

Cookie hozzájárulás elfogadása

 

A weboldalra való belépéskor az  ön képernyőjén megjelenik egy felugró üzenet amiben lehetősége van elfogadni és megadni hozzájárulását  a cookieok kezelésével kapcsolatban. Bármikor módosíthatja vagy visszavonhatja az adott hozzájárulását, a képernyő bal sarkában lévő cookie hozzájárulás módosítása linkre kattintva, kategóriánként ki tudja választani melyik típusú cookie-okat engedélyezi és melyiket nem.

 

Használja a jelölőnégyzetet a kiválasztáshoz.

A jelölőnégyzetben elhelyezett pipa azt jelenti hogy ön elfogadja a bejelölt cookie kategóriát. Ha kiveszi a pipát a jelölőnégyzetből az  azt jelenti hogy ön nem fogadja el  a cookie kategóriát.

A  cookieok kategóriái:

 • Statisztika (Anonim statisztikai adatok gyűjtése)
 • Marketing (Személyre szabott reklámot ajánlhat )
 • Szükséges (Nem módosítható a weboldal működéséhez szükséges)
 • Nem kategorizált (Nem áll rendelkezésre információ)

Módosítás esetén az a  már az addigra már generált cookie-ra nem vonatkozik viszont lehetősége van manuálisan törölni a böngészőjéből további információért a cookie-ok törléséről ide kattintva érhet el. Továbbá elfogadja a weboldal  adatvédelmi nyilatkozatát.

 

Külső szolgáltatók

 

MailChimp

The Rocket Science Group LLC

United States

Az MailChimp  adatvédelmi szabályzata ide kattintva érhető el.

 

Etarget SE

Szent István tér 4-5. 5. em. 2.

1051

Budapest

Az Etarget SE-re mint külső szolgáltatóra saját adatvédelmi irányelvei az érvényesek.

Az Etarget SE adatvédelmi szabályzata ide kattintva érhető el.

Objectis Ltd.

Žalgirio st. 88
LT-09303 Vilnius
Lithuania

A Objectis Ltd. tárolja az oldal látogatói által adott hozzájárulásokat A következő adatokat rögzítik:

 

 • látogatás dátuma,
 • böngésző típusa,
 • cookie azonosítója,
 • domain név,
 • domain link,
 • cookie kategóriák
 • látogatói cookie hozzájárulása, beleegyezés, módosítás, elutasítás

 

A Objectis Ltd-re mint külső szolgáltatóra saját adatvédelmi irányelvei az érvényesek.

 

Objectis Ltd. adatvédelmi nyilatkozata ide kattintva érhető el.

Google

A google cookieokat helyezhet el az ön böngészőjében. Az elhelyezés célja statisztika készítés. A googlera mint külső szolgáltatóra saját adatvédelmi irányelvei az érvényesek.

 

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
USA

A google adatvédelmi nyilatkozata ide kattintva érhető el.

 

Facebook

A weboldalon úgynevezett  Facebook share plugin van elhelyezve, amin keresztül megoszthatja az aktuális oldal tartalmát a facebookon.A Facebook cookieokat helyezhet el az ön böngészőjében. Az elhelyezés célja tartalom megosztás, statisztika készítés, valamint személyre szabott reklám ajánlatot jeleníthet meg. A Facebookra mint külső szolgáltatóra saját adatvédelmi irányelvei az érvényesek.

 

Facebook Inc

Palo Alto

Kalifornia

USA

A Facebook adatvédelmi nyilatkozata ide kattintva érhető el.

 

Cookie (süti)

 

A cookie egy olyan információcsomag, amelyet a szerver üzemeltetője küld a látogató internet böngészőjének, amit az visszaküld minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A cookie-kat maga a szerver hozza létre a böngésző segítségével a látogató gépén, vagy mobil eszközén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. A cookie-k lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, amennyiben a látogató korábban már meglátogatta.

 

A cookie-t a látogató bármikor törölni tudja a saját eszközéről, illetve lehetősége van a saját böngészőjének oly módon történő beállítására, hogy az megtiltsa a cookiek alkalmazását. Az utolsoidok.com szervere által elhelyezett cookie-k alkalmazása révén  nem gyűjt adatokat, a cookie-k a látogató rendszerében határozatlan ideig, illetve azok látogató általi törléséig vannak jelen. Ezen cookie-ok nem teszik lehetővé a látogató beazonosítását, valamint nem tárolnak semmilyen személyes adatot.

A cookie-k típusai

 • Munkamenet cookie: ezek a cookie-k ideiglenesen aktiválódnak, amíg a böngészés folyik. Azaz, attól a pillanattól, amikor a felhasználó megnyitja a böngésző ablakot, addig a pillanatig, amíg be nem zárja azt. Amint bezárul a böngésző, minden munkamenet cookie törlődik.
 • Állandó cookie: ezek a cookie-k a felhasználó eszközén maradnak a cookie-ban meghatározott ideig. Minden alkalommal aktiválódnak, amikor a felhasználó meglátogatja a weboldalt.
 • Saját cookie: ezeket a cookie-kat az a weboldal hozzá létre, amelyet a felhasználó egy bizonyos időben éppen meglátogat. (pl. ebben az esetben az masodikeljovetel.hu )
 • Harmadik fél cookie: amikor egy felhasználó meglátogat egy oldalt, egy másik fél aktiválja a cookie-t a honlapon keresztül.

A cookie-ok típusairól és kezeléséről bővebben ide kattintva olvashat.

A utolsoidok.com és az m.utolsoidok.com weboldal által használt cookie-ok listája

Cookie neve Tuladonos Leírása Funkciója Lejárata Típusa
CookieScriptConsent .utolsoidok.com  A cookie és a látogató egyedi azonosítóját tárolja  Ellenőrzés  1 hónap HTTP cookie / Állandó
has_js .utolsoidok.com Ellenőrzi hogy a böngésző futtat-e JavasScriptet.  Ellenőrzés Munkamenet végén HTTP cookie / Munkamenet
_ga .utolsoidok.com  A _ga cookie az egyes felhasználók (pontosabban az egyes böngészők) megkülönböztetésére szolgál. / Google helyezi el. Statisztika 2 év HTTP cookie / Állandó
_gat .utolsoidok.com  A kérelem gyakoriságának szabályozására szolgál – korlátozza az adatgyűjtést a nagy forgalmú webhelyeken./ Google helyezi el. Satisztika 1 perc HTTP cookie /Állandó
_gid .utolsoidok.com Látogatott oldalra egyedi értéket tárol./ Google helyezi el. Statisztika 1 nap HTTP cookie /Állandó
__cfduid .utolsoidok.com CloudFlare cookie felgyorsítja a weboldal betöltését.   30 nap HTTP cookie /Állandó
_gat_gtag_UA_10548668_24 .utolsoidok.com A weboldal letöltésének gyakoriságát szabályozza. Statisztika 39 másodperc HTTP cookie /Állandó

Hamadik fél által elhelyezett cookie

Cookie neve Tuladonos Leírása Funkciója Lejárata Típusa
VISITOR_INFO1_LIVE .youtube.com
Ezt a cookie-t a Youtube állítja be, hogy nyomon kövesse a webhelyekbe ágyazott Youtube-videók felhasználói preferenciáit; ezenkívül meghatározhatja, hogy a webhely látogatója használja-e a Youtube felület új vagy régi verzióját.
Marketing 6 hónap HTTP cookie /Állandó
YSC .youtube.com  Ez a cookie ellenőrzi hogy mennyi látogató tekintette meg a beágyazott videót. Marketing Munkamenet végéig HTTP cookie /Munkamenet
GPS .youtube.com A youtube ebben a cookieban tárolja a látogató helyrajzi adatait. Marketing

29 perc

HTTP cookie /Állandó
fr facebook.com Titkosított Facebook azonosító és böngészőazonosító, valamint személyre szabott hirdetések ajánlása. Marketing 3 hónap HTTP cookie /Állandó
IDE .doubleclick.net Eza cookie ellenőrzi hogy a felhasználó milyen hírdetéseket látott mielőtt meglátogatta a weboldalt. Marketing 1 év HTTP cookie /Állandó
p .etargetnet.com Erről a cookiról nincs információ. Marketing 1 óra HTTP cookie / Állandó
ts .paypal.com Ez a cookie általánosan biztosítja a paypal fizetési rendeszerének a működését. Funkcionális 3 év HTTP cookie /Állandó
ts_c .paypal.com Ez a cookie általánosan biztosítja a paypal fizetési rendeszerének a működését. Nem kategrizált 3 év HTTP cookie /Állandó
x-cdn .paypal.com Ez a cookie általánosan biztosítja a paypal fizetési rendeszerének a működését. Nem kategrizált  Munkamenet végéig HTTP cookie /Munkamenet
epc .etargetnet.com Erről a cookiról nincs információ. Nem kategrizált 1 hónap HTTP cookie /Állandó
ckf .etargetnet.com Erről a cookiról nincs információ. Nem kategrizált 1 év HTTP cookie /Állandó
tpuuid .tesseradigital.com Erről a cookiról nincs információ. Nem kategrizált 15 év HTTP cookie /Állandó
euvh .etargetnet.com Erről a cookiról nincs információ. Nem kategrizált 31 nap HTTP cookie /Állandó
euvn, cuvn .etargetnet.com Erről a cookiról nincs információ. Nem kategrizált 1 év HTTP cookie /Állandó
ecc[69i],ecc[bhU] .etargetnet.com Erről a cookiról nincs információ. Nem kategrizált 6 óra HTTP cookie /Állandó
gmf .etargetnet.com Erről a cookiról nincs információ. Nem kategrizált 7 nap HTTP cookie /Állandó

nortb1272823725_300x250

nortb1272823725_500x150

nortb1272823725_970x250

.etargetnet.com Ezek a cokokieok beállítja a hirdetés méretét. Funkció 10 perc HTTP cookie /Állandó

 

 

 

 

Címkék: Forrás: